Privacy beleid

Side Shore Surfers vzw verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid kan je ons altijd contacteren via info@sideshoresurfers.be.

Verwerkingsdoeleinden

Side Shore Surfers vzw verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van leden voor clubadministratie (o.a. lidgelden, synchronisatie met Wind & Watersport Vlaanderen, bijhouden barsaldo, toegangscontrole clubhuis en het verzenden van communicatie voorbehouden voor leden).

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van een lid worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die partner zijn van Side Shore Surfers vzw.
Side Shore Surfers vzw garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor ledenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Elk lid heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft elk lid het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt een lid gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@sideshoresurfers.be.

Wijzigingen

Side Shore Surfers vzw behoudt zich het recht om zijn privacy beleid aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voor de inwerkingtreding ervan op deze website raadpleegbaar zijn.

Versie 20230307.01

© 2024 Side Shore Surfers vzw ·
Privacybeleid · Hosting by Combell · Site by iBram